JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

UWAGA SKLEP NIECZYNNY! Do 24.09 sklep nieczynny z powodu przerwy remontowej.

Realizacja zamówień zostanie wznowiona w poniedziałek 25.09

  WSTĘP.

 1. Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego sklep.looksus.pl obowiązujący od 25.12.2014 roku.
 2. Właścicielem sklepu internetowego Looksus - Kosmetyki Profesjonalne jest firma:
  MAGGA
  ul. Pasternik 114B
  31-354 Kraków
  NIP 677-184-03-79 / REGON 120560453
  Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 5958/2007

   

  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  Składanie zamówień

 3. Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT i są podane w polskich złotych.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wi±ż±ca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 5. Wszystkie produkty prezentowane na stronach sklepu s± oryginalne i pochodz± od oficjalnych importerów lub autoryzowanych dystrybutorów na terenie Polski.
 6. Zamówienia mog± być składane 24 godziny na dobę.
 7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:
  a) zarejestrowanie się jako klient na stronach sklepu (trzeba postępować zgodnie z instrukcjami programu obsługuj±cego sklep)
  b) zalogowanie
  c) złożenie zamówienia na wybrany towar/y
 8. Po złożeniu zamówienia system wygeneruje e-maila ze szczegółow± informacj± o zamówieniu. Wiadomo¶ć z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia powinna dotrzeć w ci±gu kilku minut od złożenia zamówienia. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn wiadomo¶ć z potwierdzeniem nie nadchodzi prosimy o kontakt e-mailowy (przez formularz kontaktu na stronie sklepu) lub telefoniczny.
 9. W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu na magazynie lub wyczerpania asortymentu klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
 10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępno¶ci wybranego produkt, klient informowany jest o tym fakcie i podejmuje decyzję o:
  a) czę¶ciowej realizacji zamówienia
  b) oczekiwaniu na skompletowanie zamówienia
  c) zmianie zamówienia
  d) anulowaniu zamówienia
 11. W przypadku braku złożenia dyspozycji przez Klienta przyjmuje się, że Klient wybiera oczekiwanie na skompletowanie zamówienia.
 12. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
  - wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu
  - wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży
  - o¶wiadczeniem o znajomo¶ci regulaminu działalno¶ci sklepu i jego przestrzeganiu
 13. Dane osobowe nie s± nikomu udostępniane, niezbędne s± do dokonania zamówienia w sklepie i wykorzystywane tylko do procesu realizacji zamówienia.

  Czas realizacji zamówień i dostawa

 14. Kładziemy bardzo duży nacisk na szybko¶ć realizacji zamówień i zminimalizowanie czasu oczekiwania na zamówione produkty.
 15. Zamówione produkty dostarczamy za po¶rednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.
 16. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu oraz przewidywany czas dostawy przesyłki przez Pocztę Polsk± lub firmę kuriersk± DPD.
 17. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych licz±c od chwili:
  a) gdy klient wybiera płatno¶ć przy odbiorze - przyjęcia zamówienia
  b) gdy klient jako sposób zapłaty wybiera wpłatę na konto bankowe firmy - zaksięgowania wpłaty na rachunku
  c) zamówienie składane do godziny 12:00 dnia roboczego
  d) zamówienia składane po godzinie 12:00 dnia roboczego, w soboty, niedziele oraz ¶więta rozpatrywane s± od następnego dnia roboczego
 18. Czas dostawy przesyłki deklarowany wg Poczty Polskiej wynosi 1-3 dni robocze dla paczki priorytetowej (według regulaminu Poczta Polska ma 14 dni na dostarczenie przesyłki).
 19. Czas dostawy firm± kuriersk± DPD wynosi 1 dzień roboczy.
 20. Je¶li klient nie otrzyma towaru wysłanego Poczt± Polsk± w terminie 14 dni od dnia wysłania (o którym zostanie powiadomiony za po¶rednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie), powinien powiadomić o tym fakcie sprzedawcę. W przypadku niedostarczenia przesyłki z winy Poczty Polskiej, po rozpatrzeniu reklamacji usługi pocztowej, klient otrzyma ten sam lub inny towar w tej samej cenie, w miarę dostępno¶ci towaru w magazynie lub zwrot wpłaconej kwoty.

  Odbiór osobisty

 21. Oferujemy możliwo¶ć odbioru osobistego zamówionych produktów po uprzednim ustaleniu terminu odbioru.
 22. O terminie odbioru osobistego informujemy w osobnym emailu po złożeniu zamowienia i potwierdzeniu dostępno¶ci zamowionych przedmiotow.
 23. Jeżeli zamowione przedmioty mamy na stanie odbior osobisty jest możliwy zwykle tego samego lub następnego dnia.
 24. Miejsce odbioru:
  Salon Urody Looksus, ul. Lelewela 5, Kraków
  tel. (012) 421 22 74

  Formy płatno¶ci

 25. Możliwe s± dwa sposoby płatno¶ci za towar:
  a) przelewem bankowym - wpłata na konto firmy podane przy składaniu zamówienia,
  b) przy odbiorze przesyłki - pieni±dze wpłacane s± pracownikowi poczty lub kurierowi
 26. Zamówienie jest ważne 2 tygodnie. Jeżeli po przekroczeniu tego czasu wpłata za zamówiony towar nie zostanie zaksięgowana na koncie bankowym firmy, zamówienie zostaje anulowane.
 27. Do warto¶ci zamówienia doliczany jest koszt przesyłki. Koszt przesyłki jest zależny od ł±cznej warto¶ci zamawianych przedmiotów, sposobu wysyłki i formy płatno¶ci. Aktualna tabela kosztów przesyłki tutaj »
 28. Na każdy zakupiony towar wystawiamy paragon lub na życzenie fakturę VAT.

   

  NEWSLETTER

 29. Newsletter jest przeznaczony dla osób zainteresowanych otrzymywaniem informacji ze sklepu
 30. Sklep wysyła do wszystkich osób zainteresowanych wiadomo¶ci email dotycz±ce sklepu, nowych produktów oraz ofert promocyjnych i specjalnych.
 31. W każdej chwili klient może zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

   

  ODSTˇPIENIE OD UMOWY

 32. Zgodnie z ustaw± z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupuj±cy będ±cy konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odst±pienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie o¶wiadczenia przed upływem terminu.
 33. Konsument może odst±pić od Umowy Sprzedaży składaj±c Sprzedawcy o¶wiadczenie o odst±pieniu od umowy.
 34. Odst±pienie od Umowy Sprzedaży dokonywane jest przez wysłanie dowolnym kanałem porozumienia się na odległo¶ć, m. in.:
  wiadomo¶ci± e-mail na adres: zakupy@looksus.pl
  w formie pisemnej na adres: MAGGA, ul. Pasternik 114B, 31-354 Kraków
 35. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odst±pienia od umowy, konsument jest obowi±zany zwrócić towar Sprzedaj±cemu niezwłocznie tj. nie póĽniej niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czterna¶cie) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazuj±c go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 36. Konsument ponosi bezpo¶rednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) maj±c na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedaj±cego w stanie nie zniszczonym.
 37. Konsument ponosi odpowiedzialno¶ć za zmniejszenie warto¶ci rzeczy będ±ce wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczaj±cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalaj± na to obowi±zuj±ce przepisy prawa.
 38. Sprzedaj±cy, nie póĽniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania o¶wiadczenia Konsumenta o odst±pieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatno¶ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedaj±cy dokonuje zwrotu płatno¶ci przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraĽnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wi±że się dla niego z żadnymi kosztami.
 39. Konsument ma obowi±zek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie póĽniej niż 14 dni od dnia, w którym odst±pił od umowy. Do zachowania 14 ? dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 40. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowi±zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego i zwi±zanych z tym dodatkowych kosztów.
 41. Jeżeli Sprzedaj±cy nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatno¶ci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależno¶ci od tego, które zdarzenie nast±pi wcze¶niej.
 42. Adres do zwrotu towaru:
  MAGGA
  ul.Pasternik 114B
  31-354 Kraków

   

  REKLAMACJE

 43. Reklamacje dotycz±ce uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będ± rozpatrywane na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego z osob± dostarczaj±c± paczkę/kurierem.
 44. Wszystkie towary znajduj±ce się w ofercie sklepu s± fabrycznie nowe i objęte s± rękojmi± na wady ukryte. Reklamacje z tytułu rękojmi s± rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 45. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na wolny od wad i dostarczony na koszt Sprzedaj±cego.

   

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 46. Wła¶ciciel sklepu zgodnie Ustaw± z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 zobowi±zuje się do ochrony danych osobowych.
 47. Zgodnie z t± ustaw± klienci sklepu maj± prawo do wgl±du w swoje dane, do ich poprawienia oraz zaż±dać usunięcia ich z naszej bazy danych.
 48. Wła¶ciciel sklepu nigdy nie udostępnia i nie będzie w przyszło¶ci udostępniać danych osobowych klientów do celów innych niż zwi±zanych z realizacj± zamówienia oraz działaniami marketingowymi.